Kremlis melo: Ūdens Latvijā ir nāvīgi bīstams un nav cilvēkiem piemērots

Dezinformācija:

Prokremliskā ziņu aģentūra, Sputnik, atsaucoties uz tūrisma kompānija Globehunters publikāciju, vēsta, ka ūdens Latvijā ir nāvīgi bīstams un nav cilvēkiem piemērots.

https://sputniknewslv.com/Latvia/20190310/11123386/Udens-Latvija-ir-navigi-bistams-un-nav-cilvekiem-piemerots.html

https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20190309/11120992/voda-vodoprovod-pit-opasno.html

Atmaskojums:

Eiropas Savienības dalībvalstīs ūdens resursu aizsardzību un izmantošanu regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra direktīva 2000/60/EK, kas nosaka struktūru Eiropas kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības politikas jomā. Šīs direktīvas prasības Latvijā ir noteiktas ūdens apsaimniekošanas likumā un saistītajos Ministru kabineta noteikumos. Tāpat arī likums par dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringa un kontroles kārtību nosaka obligātās kārtību, kādā novērtējama dzeramā ūdens atbilstība standartiem. Atsaucoties uz to, Latvijas galvaspilsētas ūdensapgādes uzņēmums „Rīgas ūdens” informē, ka atbilstoši likumā noteiktajām prasībām ūdens kvalitāte tiek regulāri monitorēta un pilnībā atbilst noteiktajām dzeramā ūdens prasībām.

Turklāt saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (WHO) publiskoto informāciju Latvija ir viena no valstīm, kurās 99% iedzīvotāju uzturā lieto tīru un kvalitatīvu ūdeni. Papildus tam, saskaņā ar WHO pieejamajiem datiem par 2016.gadu, Latvijā nav reģistrēts neviens nāves gadījums diarejas dēļ, kas radusies no netīra ūdens lietošanas uzturā. Turklāt Eiropas Parlaments ir uzsācis kampaņu par dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu valstīs, kur tas ir nepieciešams un krāna ūdens izmantošanu, lai izvairītos no dabas piesārņojuma, lietojot ūdeni, kas nopērkams pudelēs, tādējādi vairojot plastmasas atkritumus.

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water Policy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0060

Ūdens apsaimniekošanas likums

https://likumi.lv/doc.php?id=66885

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība

https://likumi.lv/ta/id/295109-dzerama-udens-obligatas-nekaitiguma-un-kvalitates-prasibas-monitoringa-un-kontroles-kartiba

Drinking water: new plans to improve tap water quality and cut plastic litter

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181018IPR16523/drinking-water-new-plans-to-improve-tap-water-quality-and-cut-plastic-litter

Rigas Udens” – water quality

https://www.rigasudens.lv/water-quality/en/

WHO Data by country

http://apps.who.int/gho/data/node.main.SDG61?lang=en

Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income countries

http://apps.who.int/gho/data/view.main.INADEQUATEWSHv?lang=en

Papildus materiāli:

Ūdens Struktūrdirektīvas prasības ES mērogā papildina vēl vairākas citas direktīvas, kuru prasības ir integrētas nacionālajos normatīvajos aktos:

– Direktīva 2006/44/EK par saldūdeņu kvalitāti, ko nepieciešams aizsargāt vai uzlabot nolūkā

atbalstīt zivju dzīvi (Saldūdens zivju direktīva);

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/44/2008-12-11

– Direktīva 91/676/EEK par ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas

izcelsmes nitrāti (Nitrātu direktīva);

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0683

– Direktīva 75/440/EEK par dzeramā ūdens ieguvei paredzētā virszemes ūdens kvalitāti dalībvalstīs;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31975L0440

– Direktīva 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā (EQS

direktīva); https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj

– Direktīva 2013/39/ES, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK attiecībā

uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0039

Where You Can (and Can’t) Drink Tap Water in Europe

https://www.cntraveler.com/stories/2016-07-11/where-you-can-and-cant-drink-tap-water-in-europe

Aizliegtais paņēmiens. Operācija: krāna ūdens

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/02.02.2015-aizliegtais-panjemiens.-operacija-krana-udens.id43302/

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s