Kremlis melo: Krievvalodīgo stāvoklis Eiropā ir tāds pats kā nacistiskajā Vācijā

Dezinformācija:

Kremlim lojālā ziņu vietne flb.ru, atsaucoties uz A.Gapoņenko, norāda, ka krievvalodīgo stāvoklis kā nacionālajai mazākumtautībai ES, tai skaitā Latvijā, ir tāds pats kā ebrejiem 30. gados nacistiskajā Vācijā.

https://flb.ru/6/3965.html?fbclid=IwAR3ZM-nkXI6iloEb6SbijxJTbm7v2lUWkqata8HDkADjkqhnrRdnCsNX1jU

Atmaskojums:

Kremļa melu aģentūra flb.ru būtībā apgalvo, ka krievvalodīgajiem Eiropā tiek liegta iespēja attīstīt kopienu, saglabāt savu etnokulturālo un reliģisko identitāti, jo līdzīgi kā pret ebrejiem nacistiskajā Vācijā arī mūsdienu Eiropā, tai skaitā Latvijā, notiek pret krieviem, krievu kultūru veiktas represijas, lai maksimāli ierobežotu to tiesības un ne tikai.

Šādiem apgalvojumiem gan nav nekāda seguma, jo nacionālo minoritāšu, tai skaitā krievu tautības iedzīvotāju, aizsardzību nosaka arī Latvijā spēkā esošā vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību attiecīgo valstu teritorijās. Konvencija nosaka to, ka puses garantē vienlīdzību un aizsardzību likuma priekšā personām, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm. Šajā ziņā jebkura diskriminācija, kuru pielieto sakarā ar piederību nacionālai minoritātei, ir aizliegta.

Eiropas Padomes (EP) rīcība šajā jomā ir balstīta uz principu, ka minoritāšu aizsardzība ir daļa no cilvēktiesību vispārējās aizsardzības. Tās darbība ietver standartu noteikšanu, starpvaldību sadarbību, pasākumus demokrātiskās stabilitātes un uzticības veidošanai, attīstīšanai un nostiprināšanai pilsoniskajā sabiedrībā. Bez nacionālo minoritāšu aizsardzības konvencijas, kas regulē minoritāšu tiesības, darbojas arī citi EP dokumenti, kas ir saistoši ES valstīm. Piemēram, Eiropas Cilvēktiesību konvencija, Eiropas Sociālā harta, kas aizsargā minoritātes sociālajā un ekonomiskajā jomā un Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu harta, kas koncentrējas uz mazākumtautību valodu aizsardzību un veicināšanu.

Nazi control of Germany:

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zn8sgk7/revision/5

Framework Convention for the Protection of National Minorities:

https://likumi.lv/ta/en/starptautiskie-ligumi/id/1282-framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities

How does the Council of Europe protect national minorities:

https://www.coe.int/en/web/minorities/fcnm-factsheet

Eiropas cilvēktiesību konvencija:

Click to access Convention_ENG.pdf

Eiropas sociālā harta:

https://m.likumi.lv/doc.php?id=56658

Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodas harta:

https://rm.coe.int/168007bf4b

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s